Siayan TóBatanes Kûn-tó chi it, só͘-chāi tī Itbayat Tó pak-pêng, mā sī Itbayat hêng-chèng-khu chi̍t hūn, oa̍h hū-kīn Mabudis Tó ū 1.5 lí (mile) chó-iū. Pún tó pún-sin sī chi̍t chō bô-oa̍h-tāng ê hóe-soaⁿ.

Ūi-tì tē-tō͘.