Sih-nà (爍爁; mā tha̍k-chò sih-nah) sī tōa-khì ê kiông-lia̍t pàng-tiān hiān-siōng. Sih-nà sī it-poaⁿ ê pe̍h-ōe, khah bûn-giân ê kóng-hoat sī siám-tiān (閃電).

Sih-nà

Siong-koanSiu-kái