Sin-pak-tâu Chām (新北投站) sī tī Tiong-hôa Bîn-kok Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu, Tâi-pak Chia̍t-ūn Tām-chúi Sìn-gī Soàⁿ (Sin-pak-tâu Chi-soàⁿ) ê Chia̍t-ūn chhia-chām. kòe-khì chit só͘-chāi ia̍h bat s Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k Sin-pak-tâu Soàⁿ ê chiong-tiám chām.

Sin-pak-tâu Chām
Só͘-chāi Tiong-hôa Bîn-kok Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Tāi-gia̍p-lō͘ 700-hō
Êng-ūn tan-ūi Tâi-pak Chia̍t-ūn
Goe̍h-tâi Tó-sek go̍eh-tâi
Chhia-chām tāi-bé R22A
Sin-pak-tâu Chām
Sin-pak-tâu Chām

Chù-kái siu-kái