Slav gú-cho̍k

(Tùi Slav gí-giân choán--lâi)

Slav gú-cho̍k (Eng-gí: Slavic languages) sī Slav Lâng ê chē-chē khoán giân-gú, sio̍k Ìn-au giân-gú ê chi̍t hūn-chú, tōa-hūn ê sú-iōng-chiá tī Tang-au, Tiong-au, Lō͘-se-a kap Balkan Poàn-tó. Slav gú-cho̍k

Kok chióng Slav gú-cho̍k ê hun-pò͘ chêng-hêng.