So͘-ò-kūn (蘇澳郡) sī Tâi-oânJi̍t-pún thóng-tī sî-tāi ê chi̍t ê hêng-chèng-khu, lē-sio̍k-tī Tâi-pak-chiu. So͘-ò-kūn ê kūn-ia̍h-só͘ siat tī-leh So͘-ò-ke, koán-hat So͘-ò-ke kap chi̍t ê bô siat ke-chng ê Hoan-tē; nā-sī tùi-chiàu chit-má ê hêng-chèng-khu chiū sī Gî-lân-koān ê So͘-ò-tìn kap Lâm-ò-hiong.