So͘-liân Kiōng-sán Tóng

So͘-liân Kiōng-sán-tóng (蘇聯共產黨, Lō͘-se-a-gí: Коммунисти́ческая па́ртия Сове́тского Сою́за), kán-chheng hō choè So͘-kiōng, sī So͘-liân ê 1 ê kiōng-sán-chú-gī chèng-tóng kap uî-it ê chip-chèng-tóng. I tī 1917 nîLenin kiàn-li̍p, tī 1991 nî kái-sàn.

So͘-liân Kiōng-sán Tóng