SomersetEng-tē se-lâm-pō͘ chi̍t-ê khò hái ê kūn (county), jîn-khàu ū 91 bān, hú-siâⁿ sī Taunton. Chit-ê kūn kap Bristol Hái-kiap sio-oá.

Somerset ê só͘-chāi-tē.