Bristol Hái-kiap (Eng-gí: Bristol Channel) tī Liân-ha̍p Ông-kok ê Cymru kap Eng-tē chi kan, pak-pêng sī Cymru ê lâm-pō͘, lâm-pêng sī Eng-tē ê Devon kap Somerset; hiòng se sī Tāi-se-iûⁿ, hiòng tang sī Severn Hô ê chhut-kháu.

Bristol Hái-kiap ê ōe-chhiⁿ iáⁿ-siōng.