Sputnik 1

(Tùi Sputnik choán--lâi)

Sputnik 1 (Lō͘-se-a-gí: Спутник-1) sī thâu-ê chìn-ji̍p Tē-kiû kúi-tō ê jîn-kang oē-chheⁿ, sio̍k Soviet Liân-ha̍p só͘-iú, hoat-siā ê sî-kan sī 1957 nî 10 goe̍h 4 ji̍t; kàu 1958 nî 1 goe̍h 4 ji̍t ê sî-chūn hùi-khì sio-tiāu.

Sputnik 1