Su-sióng (思想) ē-sái sī it-poaⁿ ê siūⁿ-hoat ia̍h-sī tuì kòe-têng tiong thàu-kòe siūⁿ-hoat lâi tit-tio̍h ê kiat-kó. Sui-jiân kóng su-sióng sī jîn-lūi ê ki-pún o̍ah-tāng, tān-sī pēng-bô kò͘-tēng ê kài-liām lâi khak-tēng i ê hêng-sêng hong-sek. In-chhú, su-sióng ē-sái kóng sī kiat-kó, mā ē-sái kóng sī chū-hoat ia̍h-sī ì-chì ê su-sióng hêng-sêng sán-phín.

The Thinker.