Sulu Hái

(Tùi Sulu-hái choán--lâi)

Sulu-háiHui-li̍p-pin sai-lâm ê chi̍t-ê hái, chham sai-pak-pêng ê Lâm Tiong-kok-hái chi-kan sī hō͘ Palawan hun-keh; kap tang-lâm ê Celebes-hái chi-kan hō͘ Sulu Kûn-tó hun-keh. Borneo tī Sulu-hái ê sai-lâm-pêng.

NASA ê Sulu-hái éng-siōng.