Sussex (Eng-gí ho͘-im: /ˈsʌsɪks/) sī Tang-lâm Eng-lân tē-hng ê le̍k-sú-kūn (historic county), só͘-chāi tāi-iok siong-tong kó͘-chá ê Sussex Ông-kok.