Tâi-iông Bí-su̍t Hia̍p-hōe

Tâi-iông Bí-su̍t Hia̍p-hōe (臺陽美術協會), kán-chheng Tâi-iông Bí-hia̍p (臺陽美協), tī 1934 nî 11 goe̍h 12 hō, iû Tâi-oân ōe-ka Liāu Kè-chhun, Gân Súi-liông, Tân Têng-pho, Tân Chheng-hun, Lí Mûi-sū, Lí Se̍k-chiâu, Iûⁿ Sam-lông, í-ki̍p Li̍p-se̍k Thiat-sîn téng lâng tī Tâi-pak sêng-li̍p. In-ūi chàn-chō͘-chiá sī khòng-siong Ke-lâng Gân-ka ê "Tâi-iông Tu-sek Hōe-siā". Tâi-iông Bí-hia̍p kàu 1944 nî tiong-toān oa̍h-tāng chêng, chóng-kiōng kí-pān kòe 10 kái tián-lám, hō-chò Tâi-iông-tián (臺陽展), ùi tē-saⁿ kài khí, khai-sí tī Tâi-oân tiong-lâm-pō͘ sûn-hôe tián-lám, ta̍k-nî lóng ē tēng-kî kí-pān. Hām koaⁿ-pān ê Tâi-oân Bí-su̍t Tián-lám-hōe (Tâi-tián) ê tián-kî tī chhiu-thiⁿ bô-kāng, tē-it kài Tâi-iông-tián pān tī 5 goe̍h, tē-tiám tī Goân Tâi-oân Kàu-io̍k Hōe-koán. Tián-lám ê chok-phín pau-hâm tio̍h chúi-be̍k, chúi-chhái, iû-ōe, ka-chhái, pán-ōe, tiau-khek téng, kî-tiong koh í se-iûⁿ-ōe ûi-chú, kî-kan tián-lám kòe hit-sî Tâi-oân it-liû ê bí-su̍t-ka ê chok-phín, mā thui-sak liáu "Tâi-oân sin bí-su̍t ūn-tōng".