Tâi-oân, Phêⁿ-ô͘, Kim-mn̂g kap Má-chó͘ Kok-pia̍t Koan-sòe Léng-he̍k

Tâi-oân, Phêⁿ-ô͘, Kim-mn̂g kap Má-chó͘ Kok-pia̍t Koan-sòe Léng-he̍k (Eng-gí: The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu), kán-chheng Tâi Phêⁿ Kim Má Kok-pia̍t Koan-sòe Léng-he̍k (臺澎金馬個別關稅領域), sok-siá TPKM, sī Tâi-oân (pau-hâm Phêⁿ-ô͘, Kim-mn̂g kap Má-chó͘) tī Sè-kài Bō͘-e̍k Cho͘-chit ê hōe-che̍k miâ-chheng.