Tâi-oân Chheng-liân

Lēng-gōa ū chi̍t hūn Tâi-oân Chheng-liân (chiàn-āu).

Tâi-oân Chheng-liân (臺灣青年) sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi iû lâng tī Ji̍t-pún liû-ha̍k ê Tâi-oân ha̍k-seng só͘ sêng-li̍p ê Sin-bîn-hōe ê ki-koan cha̍p-chì. I chhut-pán ê hêng-sek sī goe̍h-khan, iû Chhoà Pôe-hóe tam-jīm pian-chi̍p kiam hoat-giân-jîn, ah Lîm Têng-lo̍k kap Phêⁿ Hoâ-eng hū-chek si̍t-chè ê pian-chi̍p.[1]

Siong-koan siu-kái

Chham-khó siu-kái