Tâi-pak-chhī li̍p Liân-ha̍p Pēⁿ-īⁿ

Tâi-pak-chhī li̍p Liân-ha̍p Pēⁿ-īⁿ (台北市立聯合醫院), kán-chheng Pak-chhī Liân-i (北市聯醫), tī Tâi-oân ê Tâi-pak-chhī, ti̍t-sio̍k-î Tâi-pak-chhī Chèng-hú Ōe-seng-kio̍k ê kong-li̍p pēⁿ-īⁿ. Tī i-liâu hun-kip siōng sio̍k-î "khu-he̍k pēⁿ-īⁿ", hun-siat 7 tōa īⁿ-khu, īⁿ-pún-pō͘ tī Tāi-tông-khu Tiong-heng Īⁿ-khu. Hiān-jīm chóng īⁿ-tiúⁿ sī N̂g Sèng-kian i-su.

Ūi-tio̍h beh hō͘ Tâi-pak-chhī kok chhī-li̍p pēⁿ-īⁿ chu-goân ē-tàng iú-hāu chéng-ha̍p, Tâi-pak-chhī Chèng-hú tī 2005 nî 1 goe̍h 1 hō kā kòe-khì chhī-lāi kok i-liâu tan-ūi ha̍p-pèng chiâⁿ-chò Tâi-pak-chhī li̍p Liân-ha̍p Pēⁿ-īⁿ, m̄-koh Tâi-pak-chhī li̍p Bān-hong Pēⁿ-īⁿ kap Tâi-pak-chhī li̍p Kan-tāu Pēⁿ-īⁿ (chit-má hun-sio̍k Tâi-pak I-ha̍k Tāi-ha̍k kap Tâi-pak Êng-bîn Chóng Pēⁿ-īⁿ tāi-koán) sī ûi-jī chéng-ha̍p chìn-ji̍p Pak-chhī Liân-i thé-hē ê pēⁿ-īⁿ.