Tâi-pak Îⁿ-khoân (臺北圓環), iā kiò Kiàn-sêng Îⁿ-khoân (建成圓環), sī bat tī Tâi-pak-chhī chûn-chāi ê iā-chhī îⁿ-khoân, ūi-tī Tiông-khèng-pak-lō͘ 1-tōaⁿ kap Lâm-kiaⁿ-se-lō͘ ê kau-chhe lō͘-kháu. Chia sī Tōa-tiū-tiâⁿ nāu-khu hù-kīn 4 tiâu chhia-lō͘ (Lâm-kiaⁿ-se-lō͘, Lêng-hā-lō͘, Tiông-khèng-pak-lō͘, Thiⁿ-chúi-lō͘) kau-hōe ê khoân-chōng khu-he̍k, chóng biān-chek iok 1732 pêng-hong kong-chhioh. Kòe-khì sio̍k tī Kiàn-sêng-khu, chit-má sio̍k tī Tāi-tông-khu. Tī 2016 nî 11 goe̍h 14 hō pī thiah-tû.

Thiah-tû āu ê Tâi-pak Îⁿ-khoân

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái