Tâu-chu (投資) tī kim-iông kap keng-chè hong-bīn ū bô-kāng ê ì-gī. Kim-iông tâu-chu sī thàu-kòe oân-siān ê hun-sek, tùi pún-kim kap pò-siû ū it-tēng thêng-tō͘ ê ū-kó͘, chiah kā chu-kim tâu-ji̍p hit ê bo̍k-piau.