Tùi-hoán Kái-kek

Tùi-hoán Kái-kek (Latin: Contrareformatio) he̍k-chiá kiò Thian-chú-kàu Kái-kek, sī Thian-chú-kàu-hōe tùi Sin-kàu ê Chong-kàu Kái-kek ūn-tōng ê hoán-èng.