Tùi-liû-téng (Eng-gí: tropopause) sī Tē-kiû ê tāi-khì-khoan tang-tiong keh tī tùi-liû-khoan kap chiâⁿ-chân-khoan tiong-ng ê pian-kài.