Tāi-kah-khe (大甲溪) sī Tâi-oân tiong-pō͘ tiōng-iàu ê hô-chhoan, sio̍k-î tiong-iong-koán hô-chhoan. Tāi-kah-khe ê chúi-goân-thâu sī Lâm-ô͘-khe, i-ê goân-liû Tiong-iong-chiam-khe ê hoat-goân-tē sī Lâm-ô͘-tōa-soaⁿ Tang-hong (koân 3,632 kong-chhioh). Liû-he̍k chú-iàu hun-pò͘ tī Tâi-tiong-chhī, lēng-gōa mā hâm-kài Lâm-tâu-koān kap Gî-lân-koān ê pō͘-hūn tē-khu. Lâm-ô͘-khe lâu khì kah 730 lîm-tō khoân-soaⁿ kiám-cha-só͘ hū-kīn kap hoat-goân chū Lâm-tâu-koān Jîn-ài-hiong ê tōa chi-liû Ha̍p-hoan-khe hōe-ha̍p liáu-āu, kè-sio̍k lâu khì kah Tâi-7-kah-soàⁿ 65.5 kong-lí ê só͘-chāi hām lēng-gōa chi̍t tiâu tōa chi-liû I-khah-oân-khe hōe-ha̍p liáu-āu, chiah khai-sí hō-chò Tāi-kah-khe. Tāi-kah-khe lâu keng-kòe Lê-san, Ka-iông, Tek-ki

流經梨山、佳陽、德基、谷關、白冷、馬鞍等聚落,流入東勢區、新社區後,逐漸進入平地,後流經石岡區、豐原區、后里區、神岡區、外埔區、清水區、大甲區及大安區,最後注入台灣海峽。