Pún bûn-chiuⁿ sī koan-hē Tiong-kok Hûn-lâm ê Tāi-lí-chhī. Chhōe Tâi-oân kó͘-chá kāng-miâ ê chhī, khòaⁿ Tāi-lí-khu.

Tāi-lí-chhī (大理市) sī Tiong-kok Hûn-lâm-séng Tāi-lí Pe̍k-cho̍k Chū-tī-chiu ê chi̍t ê koān-kip-chhī.