Tāi Britain kap Ài-ní-lân ê Liân-ha̍p Ông-kok

Tāi Britain kap Ireland ê Liân-ha̍p Ông-kok (United Kingdom of Great Britain and Ireland) sī Liân-ha̍p Ông-kokIreland Kiōng-hô-kok (Éire) sêng-li̍p í-chêng ê kok-hō.