Tāi Put-lia̍t-tian kap Ài-ní-lân Liân-ha̍p Ông-kok

Tāi Put-lia̍t-tian kap Ài-ní-lân Liân-ha̍p Ông-kok (大不列顚-愛蘭聯合王國, Eng-gí: United Kingdom of Great Britain and Ireland) sī Liân-ha̍p Ông-kokÀi-ní-lân Kiōng-hô-kok sêng-li̍p í-chêng ê kok-hō.