Ló͘-sò͘ (鹵素) sī chí tī hòa-ha̍k gôan-sò͘ ê chiu-kî-piáu tē 17 cho̍k, ia̍h hō ló͘-cho̍k lāi-bīn ê 6 khoán gôan-sò͘, pau-koat Hut-sò͘, Iâm-sò͘, Chhàu-sò͘, Ak-sò͘, Astatine kap Ununseptium.