Tē-ga̍k (地獄) pī jīn-uî sī lângkòe-sin liáu-āu, lêng-hûn ē chiân-óng ê só͘-chāi. Tī Hàn bûn-hòa thoân-thóng ê khài-liām lāi, tē-ga̍k sī im-kan ê chi̍t pō͘-hūn. Tē-ga̍k ê koan-liām kóng-hoàn hun-pò͘ tī sè-kài chē-chē ê chong-kàu; pí-lūn, Tō-kàu, Hu̍t-kàu, Ìn-tō͘-kàu, Iû-thài-kàu, Ki-tok-kàu kap I-su-lân-kàu téng-téng.

Sióng-siōng ê tē-ga̍k.

Siong-koan

siu-kái