Thian-tông (天堂), iū-koh hō-chòe thian-kok (天國), sī chē-chē chong-kàu kap cheng-sîn tiat-ha̍k só͘ jīn-uî ê sí-āu sè-kài.

Ki-tok-kàu ê thian-tông.

Siong-koanSiu-kái