Tē-hêng-ha̍k

Tē-hêng-ha̍k (地形學) sī chi̍t mn̂g teh gián-kiù Tē-kiû piáu-bīn ê khí-lo̍h hêng-thài, hun-pò͘ kui-lu̍t, bu̍t-chit kiat-kò͘, hoat-tián le̍k-sú kap khai-hoat lī-iōng ê kho-ha̍k. Che sī chū-jiân tē-lí-ha̍k ê chi̍t ê hun-iá, mā sī tē-lí-ha̍k kap tē-chit-ha̍k tiong-kan kau-chhe ê ha̍k-kho.

Tē-kiû piáu-bīn ê koân-tō͘ khí-lo̍h tô͘