Tē-hng-ji̍t (tek. Landtag; hô. landdag; eng. diet), mā thang hoan-e̍k chò tē-hng chi̍p-hōe ia̍h tē-hng hōe-gī, sī kó͘-chá Au-chiu chi̍t khoán tē-hng ia̍h sī ū kau-chhap ê jîn-kûn chhut tāi-piáu ê chū-chi̍p oa̍h-tāng.

Koan-liânSiu-kái