Tē-kiû sio-lo̍h-hòa

Choân-kiû sio-lo̍h-hoà sī chí chit kúi 10 nî lâi, Tē-kiû tāi-khì-chân kap hái-iûⁿ chhé-ûn ê un-tō͘ jú lâi jú koân ê hiān-siōng.

The global map shows sea temperature rises of 0.5 to 1 degree Celsius; land temperature rises of 1 to 2 degree Celsius; and Arctic temperature rises of up to 4 degrees Celsius.
Average surface air temperatures from 2011 to 2021 compared to the 1956–1976 average
1856 kaù 2005, Tē-kiû piáu-bīn ê un-tō͘ jú lâi jú koân.

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái