Tō-tôaⁿ (導彈), 1-chióng ui-le̍k chin kiông ê kun-sū bú-khì, sī óa-khó pún-sin ê tōng-le̍k chong-pī hui-hêng, iû chè-tō hē-thóng (tō-ín hē-thóng) chū-tōng cháu-chhōe bo̍k-phiau. Tō-tôaⁿ ê thâu kiò-chòe chiàn-tàu-pō· (tôaⁿ-thâu), ē-tàng khǹg phó·-thong ê hóe-io̍h, he̍k hóe-io̍h a̍h-sī hòa-ha̍k, seng-bu̍t io̍h-che.

Tō-tôaⁿ ê lūi-pia̍tSiu-kái

Kî-tiong, khǹg phó·-thong hóe-io̍h--ê kiò-chòe siông-kui tō-tôaⁿ, khǹg he̍k hóe-io̍h--ê hō-chòe he̍k-tō-tôaⁿ. Tō-tôaⁿ àn-chiàu hoat-siā ê bo̍k-phiau ē-tàng pun-chòe tē-tē tō-tôaⁿ, khong-tē tō-tôaⁿ, tē-khong tō-tôaⁿ, hóan lām tō-tôaⁿ, hóan thán-kek tō-tôaⁿ kah hóan tō-tôaⁿ ê tō-tôaⁿ; àn-chiàu hui-hêng ê hong-sek pun-chòe tān-tō tō-tôaⁿ kah sûn-hâng tō-tôaⁿ; koh ē-tàng àn-chiàu iōng-tô· pun-chòe chiàn-lio̍k tō-tôaⁿ kah chiàn-su̍t tō-tôaⁿ.