Hui-tôaⁿ

(Tùi Tō-tôaⁿ choán--lâi)

Hui-tôaⁿ (飛彈, hui-tān), ia̍h kiò Tō-tôaⁿ (導彈; tō-tān), 1-chióng ui-le̍k chin kiông ê kun-sū bú-khì, sī óa-khó pún-sin ê tōng-le̍k chong-pī hui-hêng, iû chè-tō hē-thóng (tō-ín hē-thóng) chū-tōng cháu-chhōe bo̍k-phiau. Tō-tôaⁿ ê thâu kiò-chòe chiàn-tàu-pō· (tôaⁿ-thâu), ē-tàng khǹg phó·-thong ê hóe-io̍h, he̍k hóe-io̍h a̍h-sī hòa-ha̍k, seng-bu̍t io̍h-che.

A V2 launched from Test Stand VII in the summer of 1943
HNLMS De Zeven Provinciën (F802) firing a Harpoon

Tō-tôaⁿ ê lūi-pia̍t

siu-kái

Kî-tiong, khǹg phó·-thong hóe-io̍h--ê kiò-chòe siông-kui tō-tôaⁿ, khǹg he̍k hóe-io̍h--ê hō-chòe he̍k-tō-tôaⁿ. Tō-tôaⁿ àn-chiàu hoat-siā ê bo̍k-phiau ē-tàng pun-chòe tē-tē tō-tôaⁿ, khong-tē tō-tôaⁿ, tē-khong tō-tôaⁿ, hóan lām tō-tôaⁿ, hóan thán-kek tō-tôaⁿ kah hóan tō-tôaⁿ ê tō-tôaⁿ; àn-chiàu hui-hêng ê hong-sek pun-chòe tān-tō tō-tôaⁿ kah sûn-hâng tō-tôaⁿ; koh ē-tàng àn-chiàu iōng-tô· pun-chòe chiàn-lio̍k tō-tôaⁿ kah chiàn-su̍t tō-tôaⁿ.

Chham-oa̍t

siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
Khì Wiktionary chhâ
missile chit ê sû.
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Missiles

template:Missile types [en]