Tōa-tō͘-soaⁿ

(Tùi Tōa-tō͘ Tâi-tē choán--lâi)

Tōa-tō͘-soaⁿ (大肚山) sī Tâi-tiong-chhī ê chi̍t tè tâi-tē, só͘-í iā hō-chò Tōa-tō͘ Tâi-tē (大肚台地). Tōa-tō͘-soaⁿ kiap tī-leh Tāi-kah-khe kap Tōa-tō͘-khe tiong-kan.

Tōa-tō͘ Tâi-tē