Transmission Control Protocol

(Tùi TCP choán--lâi)

Transmission Control Protocol ("Choán-sàng Khòng-chè Hia̍p-tēng"), kán-lio̍k chò TCP, sī Internet chu-liāu choán-sàng ê thong-sìn hia̍p-tēng, phòe-ha̍p IP ê hē-thóng ūn-chok, nn̄g-ê ha̍p chheng TCP/IP.

TCP ê te̍k-sek chi it sī bô chiap-siū chha-chhò, hông sú-iōng tī WWW (bāng-ia̍h), e-mail, lī-mó͘ koán-lí (remote administration), tóng-àn thoân-sàng téng khang-khòe.

Nā bô iau-kiû chu-liāu thoân-sàng liáu-āu ài goân-choân sio-siâng ê khang-khòe, phì-jū sòaⁿ-téng iáⁿ-phìⁿ, tio̍h thang ēng siong-tùi ê lēng-gōa chi̍t khoán hia̍p-tēng User Datagram Protocol (UDP)