Tabu

(Tùi Taboo choán--lâi)

Tabu (tapu, Eng-gí: taboo) sī goân-in bô sáⁿ hông bêng-pe̍h piáu-sī ê tùi lâng hêng-ûi ê kìm-khī. Nā chiàu khah goân-pún ê ì-sù lâi kóng, tabu tī siā-hōe tang-tiong bô siū hoâi-gî, jî-chhiá giâm-keh koh m̄-bián tiāu-kiāⁿ--ê.

Pí-lūn loān-lûnchia̍h-lâng, to̍h sī thong sè-kài chûn-chāi ê tabu, chóng-sī óa-ná ū it-tēng chêng-hêng hā lē-gōa ê siā-hōe.

Gí-goân

siu-kái

TabuFiji-gí ê siá-hoat, i-ê Eng-gí tabooJames CookTonga chiap-chhio̍k Polynesia lâng só͘ kì-lio̍k, ùi Tonga-gí siá tapu, tī Polynesia-lâng lāi-bīn kok cho̍k-hē pau-koat Hawaii-lâng téng-téng chin chōe siā-hōe lóng ū in chāi-tē ê hêng-sek chûn-chāi.

Āu--lâi "tabu" ê kài-liām hông ēng tī jîn-lūi-ha̍k kiam siā-hōe-ha̍k ké-soeh lâng ê chi̍t kóa kûn-thé thoân-thóng.

Siong-koan

siu-kái