Tang-hún

Tang-húnle̍k-tāu-hún ia̍h sī kî-tha saⁿ-chhin-chhiūⁿ ê châi-liāu chò ê mī-hêng chia̍h-mi̍h. Tī Tiong-kok it-poaⁿ kóng "hún-si".

Japchae ("cha̍p-chhài"), 1-chióng chham tang-hún ê Hân-kok liāu-lí.