Pâi (棑) sī kā kúi-nā ki tek-á ia̍h chhâ pa̍k chò-hóe the̍h-lâi tō͘-chúi ê kán-tan kang-kū, sǹg sī chi̍t chióng chûn. Nā ēng tek-á chò tiō hō-chò tek-pâi(-á), ēng chhâ chò tiō hō-chò chhâ-pâi(-á).

Huck and jim on raft.jpg