Tô͘-su chu-liāu

Chhiau-chhoē tô͘-su chu-liāu

Ē-kha lia̍t chhut chi̍t-kóa-á chhoē tô͘-si chu-liāu ê koán-tō.

Beh pó͘-chhiong, chhiáⁿ siu-kái Wikipedia:Tô͘-su chu-liāu chit tè pang-bô͘.

Hôa-bûn

Chheh-tiàm

Tô͘-si-koán

Eng-bûn

Chheh-tiàm

Tô͘-si-koán

Ji̍t-bûn

Kî-thaⁿ