"Hō͘-sòaⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
== Iōng-gí ==
Nā beh te̍k-pia̍t chí cha̍h ji̍t ê hō͘-sòaⁿ, thang kóng "iông-sòaⁿ" (陽傘) he̍k-chiá "niû-sòaⁿ" (涼傘). Chóng-sī Bân-lâm-gí it-poaⁿ taⁿ ēng "hō͘-sòaⁿ" chò phó͘-thong ēngiōng-gí.
 
== Le̍k-sú ==
Hō͘-sòaⁿ ū chiau-kòe 3000 tang ê le̍k-sú, kó͘-chá ū chngchong-kàu kap sîn-ōe siōng ê [[siōng-cheng|siōng-cheng-sèng]]. [[Ai-ki̍p]], [[Tiong-kok]], [[Ìn-tō͘]] sī chú-iàu koan-hē tio̍h chá-kî hō͘-sòaⁿ hoat-tián le̍k-sú ê só͘-chāi. Tī chi̍t kóa só͘-chāi, pí-lūn [[Myanmar]] kap [[Siam-lô]], hō͘-sòaⁿ hông tòng-chò sī kok-ông chú-khoân ê siōng-cheng-bu̍t.<ref name="Konig2004"/>
 
19 sè-kí Eng-kok khai-sí seng-sán [[kǹg-thih]] châi-chit ê hō͘-sòaⁿ-kut, té-bé hoat-tián oa̍h-hiáⁿ ê hō͘-sòaⁿ kang-gia̍p, che mā piáu-hiān tī [[1851 nî Bān-kok Pho̍k-lám-hōe|1851 nî ê pho̍k-lám-hōe]]. Hō͘-sòaⁿ tī Eng-lân ê bûn-ha̍k ia̍h hông tòng chò sī chi̍t khoán thang tāi-piáu Eng-lân-lâng ê mi̍h-kiāⁿ.<ref name="Konig2004"/>