"2005 nî 1 goe̍h" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
bot ka-thiam: ro:Ianuarie 2005; 細部更改
~ (robot Modifying: ang:Æfterra Ȝēola 2005
~ (bot ka-thiam: ro:Ianuarie 2005; 細部更改)
== 1-go̍eh 28 hō ==
 
* [[Kńg-tang]]-séng séng-tiúⁿ N̂g Hôa-hôa ji̍t-chiân hiòng gōa-kài kong-pò·, kóng hiān-chú-sî ê Kńg-tang-séng í-keng chiâⁿ-chò [[Tiong-kok Tāi-lio̍k]] jîn-kháu siāng-kài chōe ê séng-hūn. Kin-kù thóng-kè hián-sī, bo̍k-chiân Kńg-tang-séng teng-kì hō·-kháu ê lâng-sò· liōng-kî-iok sī 7900 bān lâng, tn̂g-kî ki-chù pòaⁿ-nî í-siōng ê liû-tōng jîn-kháu chhiau-kòe 3100 bān lâng, che í-gōa, thêng-liû sî-kan khah bô pòaⁿ-nî ê liû-tōng jîn-kháu mā chiong-kūn beh kàu 1100 bān. Só·-í, Kńg-tang si̍t-chè-siōng í-keng chiâⁿ-chò Tiong-kok Tāi-lio̍k jîn-kháu siāng chōe ê séng.[http://news.china.com/zh_cn/domestic/945/20050128/12090995.html news.china.com]
 
* Tâi-ôan Tiong-iong Khì-siōng-kio̍k hoat-pò· siau-sit, kóng 27 hō àm tī-leh [[Hoa-liân-kōan]] kīn-hái tē-khu chhut-hiān 5.1 kip ê [[tē-tāng]]. [http://www.zaobao.com/special/realtime/2005/01/280105_3.html Liân-ha̍p-chá-pò]
 
== 1-go̍eh 25 hō ==
 
* [[Sè-kài Ōe-seng Cho·-chit]] (WHO) seng-bêng, sui-jiân [[Oa̍t-lâm]] kok-lāi chûn-chāi [[khîm-liû-kám]] khok-sòaⁿ ê būn-tê, ah m̄-koh chiām-sî iáu-koh bô su-iàu tùi Oa̍t-lâm hoat-chhut lú-iû kèng-kò. Tū 2003 nî nî-bóe kàu taⁿ, Oa̍t-lâm kok lóng-chóng í-keng 9 ê lâng put-hēng òe-tio̍h [[khîm-liû-kám]] soah lâi kòe-sin.
 
== 1-go̍eh 24 hō ==
 
* Tâi-ôan [[Hêng-chèng-īⁿ]] beh tī kin-á-ji̍t kú-hêng lîm-sî īⁿ-hōe, hiān-jīm Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ [[Iû Sek-khun]] chiong-beh chhōa-niá tio̍h chôan-thé koh-ôan hiòng chóng-thóng thê-chhut chóng sî-chit. Sui-jiân [[Tân Chúi-píⁿ]] iáu-bē chèng-sek soan-pò· sin koh-khôe ê jîn-sóan, put-jî-kò [[Iû Sek-khun]] í-keng chú-tōng hiòng i ê bō·-liâu thàu-lō·, kóng hiān-jīm [[Ko-hiông]] chhī-tiúⁿ [[Chiā Tiông-têng]] to̍h-sī khak-tēng hó-sè ê jîn-sóan, ah nā i pún-sin-lâng sià-jīm āu mā sī lēng-iú-jīm-iōng. Ū siau-sit piáu-bêng, Tân Chúi-píⁿ chiong beh tī kin-á-ji̍t kàu-kah bîn-á-chài nn̄g-kang chi-lāi tùi gōa soan-pò· sin--ê Hêng-chèng-īⁿ siú-tiúⁿ, ah chit-ê lâng tú-tú-hó to̍h-sī [[Chiā Tiông-têng]]. [http://www.zaobao.com/special/newspapers/2005/01/others240105a.html Liân-ha̍p-chá-pò]
 
== 1-go̍eh 23 hō ==
 
* [[Bí-kok]] tang-pak-pō· cho-siū po̍k-hong-seh ê si̍p-kek, chhiau-kè 2500 chhù ê hâng-pan in-chhú chhú-siau, tō-lō· mā soah chó·-that. Khì-siōng pō·-bûn ū-chhek, ū-kóa-á só·-chāi ê chek-seh chiong ē ta̍t-kàu 2-chhioh kāu.
 
* Tâi-ôan mûi-thé pò-tō, [[Li̍p-hoat-īⁿ]] tī 2005 nî 21 hō thong-kòe "[[Tâi-oân goân-chū-bîn|gôan-chū-bîn]]-cho̍k ki-pún-hoat", bo̍k-tek sī pó-chiòng gôan-chū-bîn bîn-cho̍k chū-tī ê kôan-lī.
 
== 1-ge̍h 22 hō ==
 
* Tâi-ôan siau-sit: Tâi-sok Châi-thôan táng-sū-tiúⁿ [[Ông Éng-khèng]] ji̍t-chiân iau-chhiáⁿ [[Tâi-ôan]] gōa-kau pō·-tiúⁿ [[Tân Tông-san]] téng koaⁿ-ôan chò-hóe chia̍h-pn̄g, kî-kan chìong koaⁿ-ôan ti̍t-thàu khó·-khǹg Ông Éng-khèng chhut-jīm [[Hái-ki-hōe]] táng-sū-tiúⁿ chit-ê chit-bū, put-jî-kò Ông-táng--ê it-chāi thê-sî, i kóng i bô sek-ha̍p chē chit-tè kau-í, iah..m̄-nā i bô-ài, liân só·-ū Tâi-sok ê ôan-kang lóng m̄-ài kài-ji̍p chèng-tī. [http://news.sina.com.cn/c/2005-01-22/08184912572s.shtml news.sina.com]
 
== 1-ge̍h 21 hō ==
* [[Bí-kok]] tē-55 jīm [[chóng-thóng]] '''Bush''' tī 2005 nî 1 go̍eh 21 hō thàu-chá 1 tiám ([[Pak-kiaⁿ sî-kan]]) soan-sè chiūⁿ-jīm, che sī i tē-it-pái sūn-lī liân-jīm Bí-kok chóng-thóng, jīm-kî 4-tang. Bush tī chiū-chit ián-káng tang-tiong kiông-tiāu beh tī-leh chôan-kiû thui-sak [[chū-iû]]. [http://www.zaobao.com/special/newspapers/2005/01/zaobao210105.html www.zao.com]
 
== 1-ge̍h 20 hō ==
 
* [[Hân-kok]] ê [[siú-to·]] ([[siú-hú]]) ké-miâ, sin--ê miâ, [[Tiong-bûn]] [[hàn-jī]] hō·-chò "首尔" (Shouer), hóng [[Hân-kok-oē]]-im, mā chhin-chhiūⁿ [[Eng-gí]] ê hoat-im, [[Seoul]]. Éng-kòe, i ê Tiong-bûn-miâ sī [[Hàn-siâⁿ]] (漢城). [http://www.xinhuanet.com/ Sin-hôa-siā] [http://chinese.seoul.go.kr/government/mayor/speeches/speeches_050119.cfm Hân-kok chèng-hú]
 
* [[Tâi-pak]] siau-sit: chham-ú [[Hái-kiap-lióng-hōaⁿ]] [[chhun-choeh]] pau-ki ê 6-keng [[Tiong-kok Tāi-lio̍k]] ê hâng-khong kong-si, chit-mái tng-leh chhiúⁿ poe tē-it ê hâng-pan. Put-jî-kò chiàu chit-mái ê pān-sè lâi khòaⁿ, chhiúⁿ tio̍h thâu-chhái ê lâng sī [[Ē-mn̂g Hâng-khong Kong-sī]] (Hā-hâng), che phiau-chì tio̍h chhêng 1949 nî í-lâi, thâu-1-pan Tāi-lio̍k hui-ki tī [[Tâi-ôan]] kàng-lo̍h. Chit-pái Hā-hâng thâu-1-pan khí-poe ê sî-kan tēng tī-leh 2005 nî 1 go̍eh 29 hō téng-po· 8 tiám, hui-hêng ê sòaⁿ-lō· sī " Kńg-chiu --> Tâi-pak --> Kńg-chiu ". [http://www.zaobao.com/gj/zg509_200105.html www.zaobao.com]
 
* [[Liân-ha̍p-chá-pò]] ê siau-sit: kun-kù [[Ìn-nî]] koaⁿ-hong kong-pò· ê chòe-sin thóng-kè sò·-jī piáu-bêng, [[Ìn-nî]] tī chit-piàn [[hái-tiòng]] (chu-ná-mih) chai-lān tang-tiong, lóng-chóng í-keng sí-bông ê lâng-sò· chhau-kòe 16-bān 6000 lâng, koh-khah hāi--ê sī kàu-taⁿ iû-gôan iá-ū chiâⁿ-chheng-bān ê lâng sit-chong. Ìn-nî koaⁿ-hong khah-tēng hiah-ê sit-chong ê lâng taⁿ í-keng sí-bông. Kàu-taⁿ chām-chí, chit-pái hoat-seng tī [[Ìn-tō·-iûⁿ]] ê [[khí-kau-lêng]], siāng-chiò í-keng chō-sêng 22-bān 5000 lâng sit-khì siⁿ-miā. [http://www.zaobao.com/gj/zg509_200105.html www.zaobao.com]
 
== 1-ge̍h 19 hō ==
 
* [[Tiong-kiōng]] chêng Tiong-iong chóng-su-kì, chêng [[Kok-bū-īⁿ]] chóng-lí [[Tiō Chí-iông]] sian-siⁿ, tī 2005 nî téng-po· 7-tiám ([[Pak-kiaⁿ sî-kan]]) kòe-sin, siū-sò· 85 hòe. [http://www.zaobao.com/special/china/zhaoziyang/pages/zhaoziyang180105.html www.zaobao.com]
* Téng-kó·-goe̍h ê [[A-chiu Chu-ná-mih]] ([[hái-tiòng]]) ê sí-bông jîn-sò· taⁿ cheng-ka kàu 226,000 lâng. [[Ìn-nî]] koaⁿ-hong pò-kò kóng, tan-tan in kok-lāi tō ū 166,000 lâng khak-tēng siū-lān. [http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4189883.stm (BBC)]
 
== 1-ge̍h 18 hō ==
 
* [[Tâi-ôan]] [[mûi-thé]] tī-leh pò-tō kóng, '''[[3·19 chhèng-kek sū-kiāⁿ]] Chin-siòng Tiāu-cha Úi-ôan-hōe''' tī 2005 nî 1 go̍eh 17 kong-pò· chi̍t-hūn tiāu-che pò-kò, kóng [[Tân Chúi-píⁿ]] pak-tó· ê "chhèng-siong", kin-pún to̍h m̄-sī 3·19 hit ē-po· tī [[Tâi-lâm]]-chhī Kim-hôa-lō· [[pài-phiò]] ê sî-chūn hō· (pháiⁿ-tô·) khui-chhèng phah-tio̍h-siong--ê. Ah Tân Chúi-píⁿ ē án-ne chò, ôan-chôan sī ūi-tio̍h beh "chhau-chok sóan-kú". [[Chin-tiāu-hōe]] iū-koh chí-chhut, Tân Chúi-píⁿ ôan-chôan bô kā [[hiàn-hoat]] kah [[hoat-lu̍t]] khòaⁿ-chāi-gán-lāi, soah lâi ián-chhut tio̍h chit-tiûⁿ chèng-hú tùi-khòng hoat-lu̍t ê àu hì. Chin-tiāu-hōe chiong-beh kiàn-gī [[li̍p-hoat-īⁿ]] i-hoat pā-bián [[chóng-thóng]]. [http://news.163.com/50118/9/1ACA2UK40001124U.html News.163.com]
 
* [[Tiong-kok]] hong-bīn ê siau-sit: Tiong-kok chū [[Ìn-nî]] Tāi-sài-kóan ê koaⁿ-ôan ji̍t-chiân chiap-siū chhái-hóng ê sî piáu-sī, Tiong-kok ôan-chō· [[Ìn-nî]] ê si̍t-phín phín-chit ū-pó-chèng, cho̍at-tùi bô jīm-hô ê būn-tê. Chit-ūi koaⁿ-ôan têng-chheng kóng, chìn-chêng (Ìn-nî) tng-tōe mûi-thé teh pó-tō kóng Tiong-kok ê "si̍t-phín kòe-kî"...si̍t-chāi sī chi̍t-chióng gō·-hōe, he sī in-ūi siang-hong kok-ka tùi si̍t-phín pau-chng ê kui-tēng kah lí-kái bô-kāng-khóan só· ín-khí--ê. Put-jî-kò, mā bô pâi-tû tiong-kan ū lâng teh pìⁿ-kúi kah sái-lōng. [http://news.163.com/50118/9/1ACB962M0001124L.html#0 news.163.com]
 
== Chiaⁿ-goe̍h 14 hō ==
 
* [[Europa Thài-khong Chóng-sú]] (ESA) ê [[Huygens cheng-chhek-ki]] sūn-lī kàng-lo̍h tī [[Thó·-chheⁿ]] tē-it tōa ê [[oē-chheⁿ]] [[Titan (oē-chheⁿ)|Titan]] téng-bīn. ([http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6878 New Scientist] [http://olympics.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=scienceNews&storyID=7323241 Reuters] [http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4175099.stm BBC] [http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/index.html ESA])
 
[[Category:2005 nî]]
[[nl:Januari 2005]]
[[pl:Styczeń 2005]]
[[ro:Ianuarie 2005]]
[[ru:Январь 2005 года]]
[[sv:Januari 2005]]
8,659

次編輯