Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng