Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2012-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 12-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng