"Wikipedia:FAQ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
: (sú-iōng-chiá kài-bīn--ê; kā chu-liāu the̍h lâi hun-sek
 
Hiān-chhú-sî chì-chiòchió ū chia ê lō·-iōng:
* O̍̍h iōng Tâi-gí piáu-ta̍t pêng-siông-sî bô iōng Tâi-gí khì lí-kàikái ê tāi-chì;
* o̍h tha̍k-siá sàn-bûn;
* keng-kòe bó-gí khip-siu tì-sek, cheng-ka bó-gí ê tì-sek ki-chhó·;
* O̍h lâng kap lâng chi-kan anán-choàⁿchoáⁿ ha̍p-chok, kái-koat chhiong-tu̍t;
* Ka TGB sak ji̍p chu-sìn sî-tāi;
* Thê-kiong 1-ê tiûⁿ-só· hō· TG ko-kip-seng liān siá TGB;
* Thê-kiong tiûⁿ-só· hō· "bē-hiáu siá bûn-ha̍k" ê lâng ū hoat-hui ê
* Chò kàu-châi?
* chhut-pán?
* Gián-kiù TG sin su-lūi ê hoat-tián?
* Gián-kiù jio̍k-sè gí-bûn ûê bāng-lō· hoat-tián?
 
==Ki-su̍t-sèng ê būn-tê==
2,171

次編輯