Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2011-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 5-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng