"Thó-lūn:Canada" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
===外部連結===
*[http://canada.gc.ca/ 加拿大政府]
 
==讀音愛改==
佇遮我就針對國名,省級行政區,重大城市的台語漢文正確用字提出建議。
 
國名:
*「Canada」,用台語漢話,「加奈大」才是上接近原音。
 
省級行政區
*「British Columbia」,用台語漢語,「不列顛哥倫比亞」才是上接近原音。
匿名使用者