Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng