"Thó-lūn:Sian-lú toán-tiau" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Talk:Sian-lú-tòan-tiau sóa khì tī Talk:Sian-lú toán-tiau: "Dwarf cichlid" nā àn-chiàu hôa-gí hàn-jī im-e̍k, èng-kai liām-chò "toán-tiau". Goân-té ê siaⁿ-tiāu ū cheng-chha (tòan-tiau).
~ (Talk:Sian-lú-tòan-tiau sóa khì tī Talk:Sian-lú toán-tiau: "Dwarf cichlid" nā àn-chiàu hôa-gí hàn-jī im-e̍k, èng-kai liām-chò "toán-tiau". Goân-té ê siaⁿ-tiāu ū cheng-chha (tòan-tiau).)
184

次編輯