Chin hoaⁿ-hí lí lâi Holopedia kap Wikipedia! Chhiáⁿ siá khah-chōe bûn-chiuⁿ, iā-sī kā bûn-chiuⁿ kái kah khah hó--leh! -- Kaihsu 17:55, 10 Jul 2004 (UTC)


Góa tùi chia iah-koh chin chheⁿ-so·, nā-sī ū-êng góa ē chīn-liōng siá.--A-kun--a 22:16, 21 Jul 2004 (UTC)


Lí hia-ê soat-bêng tô· chò liáu chin chán. M̄-chai kè-e̍k án-choáⁿ iōng? A-giâu 19:19, 28 1g 2005 (UTC)

  • Hia-ê soat-bêng-tô· kî-si̍t sī Pektiong hiaⁿ tī pa̍t-ūi kóng-tio̍h su-iàu wikipedia ê screenshot, thang-hó chòe soat-bêng. Pektiong hiaⁿ leh siá wiki, wikipedia, kap wiktionary siāu-kài, góa mā m̄-chai góa hia-ê screenshot ū hû-ha̍p i ê su-kiû--bô? Bo̍k-chêng hia-ê tô· kan-na iōng-tī chia.--A-kun--a 09:02, 29 1g 2005 (UTC)

Hî-á siòngSiu-kái

A-kun--a: Lí hia ê hî-á siòng hoān-sè ē-tàng upload khí-lih commons:, án-ne só·-ú ê gí-giân pán-pún lóng thèng-hó kong-ke iōng. Ah siòng khah tōa tiuⁿ bô iàu-kín. A-giâu 11:36, 8 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

  • Oh, hó, góa chiah-lâi kā upload--khí-khì. Chìn-chêng m̄-chai ū "commons", to-siá.--A-kun--a 07:06, 2 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)

Chit-á sī siáⁿ-khoán hî?Siu-kái

A-kun--a, lí kài-sêng tùi hî-á ū liáu-kái. Lô-hoân ū-êng khì khoàⁿ Talk:Chit-á, Talk:Chit-á-hî hit pêng ê thó-lūn, ló͘-la̍t. A-giâu 10:03, 30 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

To-siā lí thê-kiong ì-kiàn. Sui-jiân bô koân-ui-sèng ê Tâi-gí chham-khó chu-liāu, goá koat-tēng seng kā chit-á-hî, kim-hî, tāi-á chò 1 ê khu-pia̍t, hi-bāng bī-lâi ū lâng tàu sûn, tàu kàu-chèng. A-giâu 13:24, 11 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Goá kā chit-á/chit-á-hî ha̍p chò 1 phiⁿ ah. A-giâu 12:11, 27 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)