?Chit-á
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Actinopterygii
Bo̍k: Cypriniformes
Kho: Cyprinidae
Sio̍k: Carassius
Chéng: C. carassius
Ha̍k-miâ
Carassius carassius
(Linnaeus, 1758)

Chit-á/chit-(á)-hî (Hàn-jī: 鯽仔, ha̍k-miâ Carassius carassius) sī siⁿ tī ô͘, pī, chùn-kau lāi ê chi̍t-chióng hî-á, kap tāi-á kāng-khoán sio̍k tī tāi-hêng-ba̍k tāi-á-kho. Chit-chióng hî khòaⁿ--khí-lâi chhin-chhiūⁿ tāi-á, kha-chiah-phiaⁿ kēng-ku, thé-hêng bô kóng kài-tōa, hán-tit tōa kòe 1 kong-kin poàⁿ, thâu kap chhùi lóng sè-sè-ê-á, bô chhiu, it-poaⁿ lâi kóng pak-tó· khah tōa, sek-chúi sī pe̍h--ê, nā kha-chiah-phiaⁿ khah chē sī chheⁿ-chheⁿ tài ka-pi-sek. I ê kut khah chē, m̄-koh chin hó-chia̍h, sī sò·-siông ê si̍t-iōng-hî.

Chit-khóan hî kap tāi-á pí--khí-lâi khah m̄-kiaⁿ kôaⁿ. Seng-o̍ah tī chiáⁿ-chúi lāi-té. Keng-kòe tn̂g-kî ê jîn-kang phah-chéng kap chū-jiân hóan-chéng, ū put-chí-á chē khóan ê piàn-chéng, pí-lūn-kóng kim-hî tō sī chit-á iōng jîn-kang tn̂g-kî pôe-ióng kā kái--chhut-lâi ê 1 chióng chit-á ê piàn-chéng.

Chit-á tī Au-chiu kap A-chiu lóng ū, sī Tâi-ôan chin tiōng-iàu ê chiáⁿ-chúi keng-chè hî-lūi kap ióng-si̍t hî-lūi. Tiò-hî ê lâng hèng kā lia̍h. Mā ū lâng chhī tī hoe-hn̂g ê tî-á lāi chhī hó-khoàⁿ-·ê.

Chham-khó chu-liāu siu-kái