"Hâng-khong-ki" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Lilienthal tùi hâng-khong kho-ki hoat-tiań ê khoàⁿ-hoat sī "Ài ka-tī liâu--lo̍h-khì." Lâng it-tēng tio̍h-ài chhin-sin thé-giām hui-hêng, chiah ē-tàng tī si̍t-chè ê hui-hêng kòe-thêng tiong, tit-tio̍h koan-hē hui-hêng ê keng-giām. Kán-tan kóng, i kám-kak jîn-lūi beh ē-tàng chìn-1-pō͘ hoat-tián hâng-khong, si̍t-chè ê hêng-tōng kap chhì-giám sī chin tiōng-iàu--ê.
 
[[image:LilienthalsTodesflug.jpg|200px|right]]1896-nî 8-goe̍h chhe-9, Lilienthal tī-leh chhì-poe ê sî, 1-káng-hong chō-sêng i ê phiau-hêng-ki [[sit-sok]], soah-lâi chai-lo̍h thô͘-kha. Sui-bóng kan-na chú-si̍t pháiⁿ--khì, m̄-koh i pún-sin soah sūi-tio̍h tāng-siong, liân [[liông-kut]] iā siak tn̄g--khì. Keh-tńg-kang Lilienthal tio̍h put-hēng lâi kòe-sin.
 
==Hui-hêng goân-lí==
184

次編輯