"Ài-hô" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Ài-hô''' (愛河) sī liû koè Ko-hiông chhī-lāi ê chi̍t tiâu sió-hêng, ūn-hô-hoà ê [[hô]]. Tn̂g-tō͘ tāi-kài 12 kong-lí, goân-thâu tī [[Jîn-bú-khu]].
 
Ài-hô tī [[Ji̍t-pún sî-tāi]] kiò '''Ko-hiông-chhoan''' (高雄川), chiàn-āu pat kái '''Jîn-ài-hô''' (仁愛河). Nā koh khah thoân-thóng lâi kóng, Ài-hô ê bô-kâng hô-toaⁿtoāⁿ lóng ū bô-kâng ê miâ, kó͘-chá chāi-tē lâng it-poaⁿ sì kā hō chò "káng", chhan-chhiūⁿ "Thâu-chêng-káng", "Āu-piah-káng" téng-téng.
 
"Ài-hô" chi̍t-ê miâ pún-sin sī tùi "Ài-hô Iû-chûn-só͘" (愛河遊船所) só͘ lâi.